Ελιά

H ελιά θεωρείται δέντρο μειωμένων απαιτήσεων και μεγάλης ανθεκτικότητας. Για να επιτευχθεί όμως άριστη ανάπτυξη και μέγιστη παραγωγικότητα είναι απαραίτητη η προσθήκη των βασικών θρεπτικών στοιχείων για την ελιά στην ιδανική ποσότητα και αναλογία.

 

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο της βασικής λίπανσης στην ελιά επηρεάζει:

 • την διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών
 • την επιτυχημένη ανθοφορία και καρπόδεση
 • την ανάπτυξη ικανοποιητικής ανοιξιάτικης νέας βλάστησης πριν ανέβουν οι θερμοκρασίες

Το άζωτο της επιφανειακής λίπανσης στην ελιά:

 • καλύπτει τις ανάγκες για καλή ανάπτυξη των καρπών (καλό βάρος).

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Η έλλειψη φωσφόρου στην ελιά επηρεάζει την ανθοφορία και κατ’ επέκταση την καρποφορία και την ωρίμανση των καρπών. Είναι σκόπιμη η χορήγησή του κάθε χρονιά ιδίως όταν :

 • δεν έγιναν Φωσφορικές λιπάνσεις
 • έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις σε Ανθρακικό Ασβέστιο, εδάφη με υψηλό pH

ΚΑΛΙΟ Η επάρκεια ή ανεπάρκεια του Καλίου στο ελαιόδεντρο, έχει άμεση επίδραση:

 • στην ποιότητα του καρπού και την ελαιοπεριεκτικότητα
 • στην τελική παραγωγή
 • βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου
 • αυξάνει την αντοχή των δένδρων σε παγετό, ξηρασία, εχθρούς και ασθένειες

 

ΒΟΡΙΟ Η έλλειψη βορίου είναι η πλέον συνηθισμένη τροφοπενία στην ελιά και:

 • μειώνει την γονιμότητα του ελαιώνα και επηρεάζεται δραματικά την παραγωγή
 • σε σοβαρές ελλείψεις μειώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση, και αυξάνει την καρπόπτωση.

 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Είναι βασικό δομικό συστατικό της χλωροφύλλης με άμεση επίδραση στην φωτοσύνθεση.

Η έλλειψη μαγνησίου στην ελιά επηρεάζει:

 • Την ανάπτυξη του δένδρου
 • την παραγωγή καρπού και μειώνει τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας