Ρύζι

Το ρύζι είναι μία ιδιόρυθμη καλλιέργεια μιας και καλλιεργείται σε εδάφη σχεδόν σε μόνιμη κατάκλυση με νερό. Γι΄αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Λιπάσματα με νιτρικό άζωτο πρακτικά απαγορεύονται γιατί θα έχουν πολύ υψηλές απώλειες λόγω έκπλυσης.

Επίσης λιπάσματα που περιέχουν κοινό ουρεϊκό άζωτο θα έχουν επίσης πολύ μεγάλες απώλειες λόγω εξαέρωσης.

 

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το ρύζι και επηρεάζει καθοριστικά την απόδοση της καλλιέργειας.

  • Διεγείρει το αδέλφωμα και αυξάνει τον αριθμό των αδελφιών
  • Καθορίζει τις τελικές αποδόσεις μιας και αυξάνει τον αριθμό των φοβών, των κόκκων ανά φόβη και το γέμισμα των κόκκων.

Οι συνθήκες κατάκλυσης με νερό ευνοούν τις απώλειες του αζώτου. Γι’ αυτό είναι απαγορευτική η χρήση νιτρικού αζώτου.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

  • Η επάρκεια σε φώσφορο εξασφαλίζει την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος.
  • Ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών στελεχών.
  • Προωθεί την άνθιση, την ωρίμανση και την αύξηση στο βάρος των κόκκων.

ΚΑΛΙΟ

Στην αρχή της βλαστικής περιόδου επηρεάζει τον αριθμό των αδελφιών. Στην συνέχεια συντελεί στην αύξηση του βάρους των κόκκων.

  • Κάνει τα φυτά ανθεκτικά σε ασθένειες και άσχημες καιρικές συνθήκες.
  • Βοηθά στον σχηματισμό ισχυρών στελεχών και δίνει αντοχή στο πλάγιασμα.

Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κόκκων και αυξάνει τις αποδόσεις.

 ΘΕΙΟ

Το ρύζι είναι απαιτητικό σε θείο γι’ αυτό θα πρέπει να προτιμώνται λιπάσματα που περιέχουν θείο.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Προτείνεται προληπτικά η εφαρμογή τύπων που περιέχουν ψευδάργυρο με την βασική λίπανση.