Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

LONG-LIFE

 1. 41-0-0+12SO3          (N.T)                                  (Τεχνολογία NBPT)
 2. 32-0-0+32SO3+0,18Zn    (N.T)                         (Τεχνολογία NBPT)
 3. 40-0-8                                                                   (Τεχνολογία NBPT)
 4. 21-7-14+14SO3+0,18+1Fe+0,18Zn                 (Τεχνολογία NBPT)

 

Τα LONG LIFE (nitrozen) είναι νέα σειρά λιπασμάτων προηγμένης τεχνολογίας σε κοκκώδη μορφή που παρασκευάζονται από την βιομηχανία AGROLA σε διάφορους τύπους (N), (NP) και (Ν-Ρ-Κ).

Αυτό επιτυγχάνεται με την ομοιόμορφη επένδυση και ενσωμάτωση του βιοαναστολέα ουρεάσης  (ΝΒΡΤ) στους κόκκους των λιπασμάτων (με ειδικό σύστημα ψεκασμού που διαθέτει η εταιρία μας).

Η μέθοδος αυτή έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του αζώτου να παραμένει στο έδαφος σταθεροποιημένο λόγω αργής διάσπασης της ουρίας που πραγματοποιείται με τη βιοαναστολή των ενζύμων ουρεάσης.

Το σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών είναι ότι παραμένουν ενεργά στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετατρέποντας σταδιακά το αμιδικό τους CO(NH2)2 άζωτο σε μορφές άμεσα αφομοιώσιμες απ’όλα τα φυτά.

Έτσι εξασφαλίζουμε στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα στις απαιτητικές (καλαμπόκι, βαμβάκι, οπωροφόρα, κ.α.) ολοκληρωμένη θρέψη για όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου.

 

 

Τα LONG LIFE (nitrozen) με τη δράση τους υπερέχουν των επιφανειακών λιπασμάτων νιτρικής μορφής(Ν-ΝΟ3), δημιουργώντας συγκριτικά και ευδιάκριτα αποτελέσματα σε καλλιεργητές και καλλιέργειες, όπως:

 • Ελάχιστες απώλειες αζώτου λόγω του μειούμενου ρυθμού νιτροποίησης και εξαέρωσης της αμμωνίας,
 • Ελάχιστες απώλειες αζώτου λόγω της έκπλυσης και της επιφανειακής απορροής
 • Ελάχιστοι κίνδυνοι τοξικότητας στα νέα ριζίδια από τις κατά τόπου υψηλές συγκεντρώσεις του αζώτου
 • Καλύτερη κατανομή του αζώτου σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου,
 • Λιγότερα εγκαύματα στα φύλλα (φαινόμενο συνηθισμένο) από υπέρβαση λίπανσης, και το κυριότερο
 • Σημαντική μείωση του τελικού κόστους καθώς αποφεύγονται οι συμπληρωματικές λιπάνσεις.
Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

+2MgO+0,3B + (NBPT)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

 • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
 • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Τα LONG LIFE (nitrozen) είναι νέα σειρά λιπασμάτων προηγμένης τεχνολογίας σε κοκκώδη μορφή που παρασκευάζονται από την βιομηχανία AGROLA σε διάφορους τύπους (N), (NP) και (Ν-Ρ-Κ).

Αυτό επιτυγχάνεται με την ομοιόμορφη επένδυση και ενσωμάτωση του βιοαναστολέα ουρεάσης  (ΝΒΡΤ) στους κόκκους των λιπασμάτων (με ειδικό σύστημα ψεκασμού που διαθέτει η εταιρία μας).

Η μέθοδος αυτή έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του αζώτου να παραμένει στο έδαφος σταθεροποιημένο λόγω αργής διάσπασης της ουρίας που πραγματοποιείται με τη βιοαναστολή των ενζύμων ουρεάσης.

Το σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών είναι ότι παραμένουν ενεργά στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετατρέποντας σταδιακά το αμιδικό τους CO(NH2)2 άζωτο σε μορφές άμεσα αφομοιώσιμες απ’όλα τα φυτά.

Έτσι εξασφαλίζουμε στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα στις απαιτητικές (καλαμπόκι, βαμβάκι, οπωροφόρα, κ.α.) ολοκληρωμένη θρέψη για όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Συμβουλεύεστε πάντοτε τους υπεύθυνους γεωπόνους χωρίς να κάνετε υπέρβαση στις συνιστώμενες δοσολογίες.

Κάνετε χρήση του προϊόντος τηρώντας τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 20 ~ 100 kgr/στρέμμα, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, τη γονιμότητα του εδάφους και την κρίση του υπεύθυνου γεωπόνου.