Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1000 kgr

PLANT MASTER

20 20 20 +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
30 10 10 +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
15 30 15 +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
11 44 11 +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
22 5 20 +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
18 6 30 +2MgO+ΤΕ(0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
10 10 30 +2MgO+ΤΕ(0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%
5 15 35 +2MgO+15(SO3)+ΤΕ(0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)%

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης